dr Magdalena Szelągowska - starszy specjalista ds. rozwoju kadry naukowej
magdalena.szelagowska@tu.koszalin.pl
pokój 626 (VI piętro) /  tel. 94 34 78 626

Agnieszka Wojcieszonek - specjalista ds. działalności badawczej
agnieszka.wojcieszonek@tu.koszalin.pl
pokój 617 (VI piętro) /  tel. 94 34 78 617

Maria Pelc - starszy specjalista ds. komercjalizacji
maria.pelc@tu.koszalin.pl / pokój 617 (VI piętro) /  tel. 94 34 78 617


Do zadań działu należą:

1) Obsługa administracyjna i biurowa działalności Prorektora;
2) Przygotowanie informacji i opracowywanie stosownych procedur dotyczących parametryzacji i kategoryzacji Uczelni; 31
3) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, organizacji i finansowania badań naukowych;
4) Prowadzenie monitoringu postępu prac naukowych w Uczelni i prognozowanie ich wpływu na proces ewaluacji dyscyplin naukowych;
5) Przygotowanie propozycji planu finansowania badań w Uczelni na podstawie wytycznych Prorektora;
6) Prowadzenie rejestru realizowanych projektów badawczych i źródeł ich finansowania. Prowadzenie dokumentacji z realizacji i rozliczenia wewnętrznych projektów
badawczych;
7) Analiza efektywności działalności badawczej zespołów projektowych oraz jednostek organizacyjnych;
8) Koordynacja i wsparcie jednostek w prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie realizacji prac naukowych, stanu kadry naukowej oraz danych do baz krajowych, np.
POL-on (System Informacji o Nauce – polon.nauka.gov.pl), GUS i innych;
9) Monitorowanie wykonywania umów o realizację umów na wykonywanie badań;
10) Prowadzenie spraw związanych z kształceniem pracowników naukowych Uczelni (studia doktoranckie, doktoraty, habilitacje, staże naukowe, stypendia naukowe);
11) Formalna weryfikacja dokumentacji składanej przy wnioskach o nagrody i o zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych;
12) Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie badaniami w Uczelni oraz sprawozdawczością zewnętrzną.
 

Regulacje prawne: Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ...
Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymani...
Nagrody MNiSW: wniosek_o_nagrode_mnisw tresc_rozporzadzenia_nagrody_mnisw zmieniajace_rozporzadzenie_wsprawie_nagrod_ministra_wlasciwego_do_spraw_szkolnictwa_wyzszego_inauki Nagrody Rek...