Do jego zadań należą:

1) Organizacja, nadzór i koordynacja działalności inwestycyjno-eksploatacyjnej Uczelni;

2) Organizacja, nadzór i kontrola wykonawstwa prac remontowo-modernizacyjnych;

3) Organizacja, nadzór i kontrola stanu technicznego zabezpieczenia obiektów Uczelni;

4) Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;

5) Współudział w przygotowaniu materiałów wstępnych (programy użytkowe, koncepcje, umowy) niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych na odcinku inwestycji i modernizacji;

6) Opiniowanie i analiza założeń techniczno-ekonomicznych oraz przedłożonej dokumentacji technicznej;

7) Uczestniczenie w spotkaniach, naradach roboczych i konsultacyjnych z jednostkami projektowymi lub wykonawcami robót oraz realizacja ustaleń podjętych na naradach;

8) Czuwanie nad sprawną i terminową realizacją robót remontowych i inwestycyjnych;

9) Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach końcowych zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;

10) Kontrolowanie i egzekwowanie usunięcia wad ujawnionych w toku odbioru końcowego oraz w okresie gwarancyjnym;

11) Opiniowanie projektów wszelkiego typu zmian w zakresie robót budowlanoremontowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych w obiektach Uczelni wraz ze współudziałem w przeglądach i typowaniu obiektów do remontów kapitalnych

12) Zastępowanie i wykonywanie obowiązków Kanclerza pod jego nieobecność.