ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin / budynek A

Teresa Mańkowska-Florczak / pokój 623
teresa.mankowska-florczak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 623

Ewa Zielezińska / pokój 748
ewa.zielezinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 748

Katarzyna Murawska / pokój 748
katarzyna.murawska@tu.koszalin.pl
tel 94 3478 748 

Michał Płaczkiewicz / pokój 618
michal.placzkiewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 618


Do zakresu zadań zespołu biura należą:

1) Udział w redagowaniu aktów prawa wewnętrznego Uczelni wydawanych przez Senat i Rektora na podstawie projektów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni;

2) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na potrzeby działalności Uczelni;

3) Uzgadnianie pod względem formalnoprawnym rozstrzygnięć administracyjnych przygotowanych przez jednostki, w szczególności w zakresie dotyczącym studentów i doktorantów;

4) Przygotowanie projektów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa kierowanych do organów ścigania;

5) Pomoc merytoryczna dla członków komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w zakresie działalności komisji i rzecznika;

6) Uczestniczenie w prowadzonych przez Uczelnię rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

7) Występowanie w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

8) Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez kierownictwo Uczelni;

9) Nadzór prawny nad egzekucją należności Uczelni.