INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

4-letnie (8 semestrów) (stacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę w zakresie: elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki medycznej, mikrobiologii klinicznej oraz anatomii i fizjologii człowieka. Nabywa umiejętności opisu, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych układów biomedycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych biometrycznych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, wytwarzania, badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych oraz zna metody badania właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych materiałów wykorzystywanych w implantologii. Realizowane w trakcie studiów obowiązkowe praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych związanych ze studiowanym kierunkiem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • programista systemów informatycznych na potrzeby sektora medycznego

  • projektant i konstruktor aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego

  • diagnosta urządzeń wspomagających leczenie pacjenta

  • przedstawiciel koncernów medycznych wytwarzających i sprzedających aparaturę medyczną

  • pracownik jednostek naukowo badawczych i konsultingowych działających w obszarze inżynierii biomedycznej

Specjalność: INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW
Absolwent specjalności Inżynieria biomateriałów jest przygotowany do projektowania, wytwarzania, badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych. Absolwent ma również wiedzę na temat metod badania właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych współczesnych materiałów wykorzystywanych w implantologii. W trakcie studiów poznaje nowoczesne metody modyfikacji powierzchni implantów. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentom na zajęcie się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów.

Specjalność: INFORMATYKA W MEDYCYNIE
Absolwent specjalności Informatyka w medycynie nabywa umiejętności z zakresu programowania, przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, tworzenia baz danych oraz modelowania matematycznego procesów i systemów biologicznych. W ramach prowadzonych przedmiotów specjalnościowych studenci wykonują samodzielne projekty i aplikacje komputerowe inspirowane rzeczywistymi kontekstami biologiczno – medycznymi. Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w medycynie, która obejmuje między innymi: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, opis modelowania matematycznego i symulacji komputerowych układów biomedycznych, a także z zakresu gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych biometrycznych.

Specjalność: BIOTECHNOLOGIE MATERIAŁÓW I KOSMETYKÓW
Absolwent specjalności Biotechnologie materiałów i kosmetyków jest przygotowany do pozyskiwania, przetwarzania i oceny jakości biosurowców, kosmetyków oraz biomateriałów. Absolwent ma także wiedzę w zakresie metod projektowania i wytwarzania biomateriałów i kosmetyków, jak również analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych. Wiedzę tę wzbogacają umiejętności w zakresie biotechnologii, inżynierii bioprocesowej, analityki i mikrobiologii. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Absolwentom sprawne poruszanie się na styku biotechnologii, inżynierii materiałów i kosmetyków ze współczesnymi metodami ich analizy. Absolwenci specjalności są bardzo dobrze przygotowani do stosowania określonych technik biotechnologicznych i tym samym przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, zwłaszcza biomateriałów oraz składników, surowców i produktów kosmetycznych.