ul. Śniadeckich 2, budynek A , pokój 519

Paweł Bułło
pawel.bullo@tu.koszalin.pl
tel. 94 3478 612


Do zadań należą:

1) Sporządzanie i przedstawianie Rektorowi lub Kanclerzowi analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy;

2) Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;

3) Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uczelni oraz przedstawianie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

5) Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) Prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;

7) Udziału w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;

8) Prowadzenie całości spraw dotyczących szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż. oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy;