Ewaluacja 2021


Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie  Nr 71/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przekazywania danych do systemu POL-on w Politechnice Koszalińskiej

Załącznik nr 1 do Zrządzenia Nr 71/2020

Zarządzenie  Nr 34/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przekazywania danych do systemu POL-on w Politechnice Koszalińskiej

Zarządzenie  Nr 49/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

Zarządzenie  Nr 10/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2019 r w sprawie obowiązku uzyskania międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID dla nauczycieli akademickich w Politechnice Koszalińskiej

Zarządzenie  Nr 11/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opiniowania zmian w stanie zatrudnienia na stanowiskach  badawczych i badawczo dydaktycznych w Politechnice Koszalińskiej

Zarządzenie  Nr 69/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia upoważniającego Politechnikę Koszalińską do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych


Wzory oświadczeń:

Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej

Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika – jedna dyscyplina lub 100% w jednej z dwóch wskazanych dyscyplin

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika – dwie dyscypliny

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika


Wykazy dotyczące publikacji:

Wykaz  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020

Część A wykazu  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  z dnia 15 stycznia  2017 r.

Część B wykazu  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  z dnia 15 stycznia  2017 r.

Część C wykazu  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  z dnia 15 stycznia  2017 r.

Załączniki

Nazwa