To studia - po których nie będzie problemu ze znalezieniem pracy. Ukierunkowane głównie na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów i technologii z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności związanych z wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną zasobów środowiskowych. Dotyczy to najnowocześniejszych metod uzdatniania wodyoczyszczania ściekówochrony atmosfery oraz recyklinguutylizacji i zagospodarowania odpadów.

Inżynieria Środowiska to kierunek, który obejmuje również zagadnienia związane z systemami: wodociągowymikanalizacyjnymigrzewczymiwentylacyjnymiklimatyzacyjnymi oraz odnawialnymi źródłami energii, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową

Tworzymy kadrę przygotowaną do korzystania z nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, urządzeń i przyrządów pomiarowych, systemów automatyki budynków oraz nowoczesnych narzędzi inżynierskich, m.in. komputerowego wspomagania projektowania i numerycznego przetwarzania danych.


Praca po studiach
Absolwenci po kierunku Inżynierii Środowiska znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach przemysłowych, które w procesie produkcyjnym korzystają z wody (zimnej, ciepłej) lub gazu, i na wyjściu pozostawiają odpady stałe lub ciekłe. Dlatego dotyczy to przemysłu - praktycznie wszystkich branż. Na Absolwentów czeka praca w instytucjach, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska i zarządzających środowiskiem.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska często wybierają własną działalność projektową i wykonawczą, a także dotyczącą eksploatacji systemów środowiskowych oraz doradztwa eksperckiego. Absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska zatrudniają przedsiębiorstwa komunalne, ciepłownicze, wodociągowo-kanalizacyjne oraz biura projektowe i wykonawcze, firmy handlowe ale i także placówki o profilu naukowo-badawczym z branży inżynierii środowiska.  

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie na różnych stanowiskach jako:

  • kadra kierownicza w firmach branżowych i przedsiębiorstwach komunalnych,
  • kierownik budowy, kierownik projektu, pracownik nadzoru autorskiego, doradca techniczny,
  • specjalista/inżynier w zakładach przemysłowych,
  • specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych,
  • własna działalność w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji instalacji i systemów,
  • urzędnik w instytucjach i urzędach państwowych/samorządowych,
  • analityk w laboratoriach środowiskowych,
  • pracownik szkół wyższych/zawodowych, jednostek badawczych/naukowo-badawczych/rozwojowych.

Ile można zarobić po ukończeniu inżynierii środowiska?
W życiu każdego Studenta zawsze nadchodzi moment kiedy musi pożegnać mury uczelni i skonfrontować się z rynkiem pracy. Na jakie zarobi mogą liczyć absolwenci takiego kierunku? Ciekawych perspektyw jest wiele a średnie zarobki wahają się w granicach od 3500 do 10000 zł na rękę. Nie wszystkie stanowiska są dostępne od razu dla absolwentów. Aby móc objąć stanowiska kierownicze czy specjalisty potrzebne jest jeszcze kilkuletnie doświadczenie i solidna wiedza. Szacowane zarobki dla wybranych stanowisk na podstawie strony wynagrodzenia.pl

Rekrutacja
Na kierunku Inżynieria Środowiska w roku akademickim 2020/2021 oferujemy studia I (inżynierskie) i II (magisterskie) stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do wyboru na I stopniu mamy dwie specjalności: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów (TWO) oraz Sieci i Instalacje (SI). Na II stopieniu trzy specjalności: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów (TWO); Sieci i Instalacje Sanitarne (SIS) oraz Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja (OCiK) (tylko w trybie studiów stacjonarnych).


Studia I stopnia - inżynierskie
Studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska są prowadzone w profilu ogólnoakademickim. Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów.  Studenci indywidualnie wybierają specjalność dyplomowania na piątym semestrze, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska nadawany jest tytuł zawodowy inżyniera inżynierii środowiska.


Studia II stopnia - magisterskie
Nauka na studiach II stopnia stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry i prowadzona jest również w profilu ogólnoakademickim. Studenci wyboru specjalności dyplomowania dokonują już na pierwszym semestrze - zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska.

Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska lub Ochrona Środowiska. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej.


Jak wygląda program studiów
Program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje innowacyjne technologie i procesy, stosowane w dziedzinie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową.

Obok przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności istotne znaczenie w procesie nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska ma kształtowanie świadomości oraz aktywnych i twórczych postaw inżynierów, wkraczających w swą ważną rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu.

Program studiów I i II stopnia - program studiów zawiera szczegółowy opis kierunku studiów (np.: cele kształcenia, sylwetkę absolwenta, harmonogram studiów).

Uprawnienia po ukończeniu studiów
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje uprawnienia budowlane i wykonawcze bez ograniczeń i projektowe w ograniczonym zakresie. Niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) do uzyskania uprawnień zawodowych w tzw. pełnym zakresie.


Studia podyplomowe
Zawsze istnieje możliwość studiowania na przyszłościowych kierunkach, tam gdzie zawsze jest zapotrzebowanie na media (woda, gaz) i powstają odpady (stałe lub ciekłe) - po których praca będzie czekała na Ciebie:

  • Technologia wody, ścieków i odpadów,
  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.