Regulaminy stypendiów SWRPK

Regulaminy stypendiów 

SWRPK STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJREGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJNIEPEŁNOSPRAWNYM STUDENTOM I DOKTORANTOM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

§1

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej są osoby z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności:
- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PK (po I semestrze)
- uczestnicy studiów doktoranckich.
Podstawą ubiegania się o pomoc materialną jest złożenie w Dziekanacie podania i stosownych dokumentów.Dokumentację stypendialną prowadzą Dziekanaty. Termin składania dokumentów:
- dla studentów/doktorantów lat wyższych do 15 października,
- dla studentów I roku do 15 marca (po I semestrze).

§2

Świadczenia mogą być przyznawane w różnych formach, w tym, w postaci miesięcznych stypendiów. O formie pomocy decyduje Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim w zależności od posiadanych środków.

§3

Stypendium dla jednego studenta/doktoranta może być przyznane na okres do 10 miesięcy.

§4

Kandydatów do świadczeń wskazywać będą prodziekani ds. studenckich w porozumieniu z wydziałowym/instytutowym Samorządem studenckim.

§5

Student/doktorant przed zgłoszeniem kandydatury do świadczenia winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia.

§6

Student/doktorant składający wniosek o przyznanie świadczenia może wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy materialnej ze środków organizacji pożytku publicznego (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie świadczenia niepełnosprawnym studentom ze środków SWRPK).

§7

Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Komisja wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju i Parlamentu Studentów.

§8

Przy przyznawaniu świadczenia uwzględnia się następujące kryteria:
- wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0).W przypadku równych ocen może być brana pod uwagę trudna sytuacja finansowa studenta/doktoranta.

§9

Student/doktorant traci prawo do świadczenia w następujących przypadkach:
- ukończenia studiów,
- skreślenia z listy studentów,
- ukarania kara dyscyplinarną,
- uzyskania urlopu dziekańskiego z innych powodów niż zdrowotne.

§10

Stowarzyszenie będzie przekazywać Uczelni w cyklach miesięcznych, w formie darowizny środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie materialne niepełnosprawnych studentów/doktorantów. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywać się będzie co miesiąc, do dnia 15-go każdego miesiąca, na konta osobiste studentów/doktorantów.

Koszalin, październik 2009

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM I DOKTORANTOM ZAGRANICZNYM POCHODZENIA POLSKIEGO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

§1 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są: 
- studenci i doktoranci z Białorusi i Ukrainy pochodzenia polskiego, 
- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PK (po I semestrze), 
- uczestnicy studiów doktoranckich. 
Podstawą ubiegania się o pomoc materialną jest złożenie w Dziekanacie podania i stosownych dokumentów. Dokumentację stypendialną prowadzą Dziekanaty. Termin składania dokumentów: 
- dla studentów/doktorantów lat wyższych do 15 października, 
- dla studentów I roku do 15 marca (po I semestrze). 

§2 

Stypendia będą przyznawane w postaci miesięcznych świadczeń. O skali pomocy decyduje Zarząd Stowarzyszenia w roku akademickim w zależności od posiadanych środków. 

§3 

Stypendium dla jednego studenta/doktoranta może być przyznane na okres do 10 miesięcy. 

§4 

Kandydatów do świadczeń wskazywać będą prodziekani ds. studenckich w porozumieniu z wydziałowym/instytutowym Samorządem studenckim. 

§5 

Student/doktorant przed zgłoszeniem kandydatury do stypendium winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia. 

§6 

Student/doktorant składający wniosek o przyznanie stypendium powinien wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy materialnej ze środków organizacji pożytku publicznego (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie świadczenia studentom ze środków SWRPK). 

§7 

Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Komisja wyłoniona przez Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju i Parlamentu Studentów oraz Wspólnotę Polską – Oddział w Koszalinie. 

§8 

Przy przyznawaniu świadczenia uwzględnia się następujące kryteria: 
- wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0). W przypadku równych ocen może być brana pod uwagę trudna sytuacja finansowa studenta/doktoranta. 

§9 

Student/doktorant traci prawo do świadczenia w następujących przypadkach: 
- ukończenia studiów, 
- skreślenia z listy studentów, 
- ukarania kara dyscyplinarną, 
- uzyskania urlopu dziekańskiego z innych powodów niż zdrowotne. 

§10 

Stowarzyszenie będzie przekazywać Uczelni w cyklach miesięcznych, w formie darowizny środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów/doktorantów zagranicznych pochodzenia polskiego. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywać się będzie co miesiąc, do dnia 15-go każdego miesiąca, na konta osobiste studentów/doktorantów. 

Koszalin, grudzień 2010

Kontakt w sprawie wniosków stypendialnych: 
Kierownik Działu Studenckiego w Biurze Prorektora ds. Studenckich,Organizacji i Rozwoju
mgr inż. Anna Paciocha 
tel.094 34 78 602

 

 

Załączniki

Nazwa
Wzór wniosku - studenci z niepełnosprawnościami pobierz
Wzór wniosku - studenci zagraniczni pochodzenia polskiego pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku pobierz
Numer konta pobierz