Agnieszka Dudek
agnieszka.dudek@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 668

Katarzyna Murawska / pokój 624
katarzyna.murawska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 624

Ludmiła Kawczyńska
ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 668

Magdalena Jordan
magdalena.jordan@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 668


Zadania działu:

1) Przetwarzanie i analiza danych ekonomicznych dotyczących funkcjonowania Uczelni na potrzeby zarządzania;

2) Koordynacja prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych;

3) Opracowywanie metod, procedur i narzędzi oceny funkcjonowania Uczelni;

4) Opracowywanie wyników badań i analiz – raportów, sprawozdań, zestawień, statystyk, rankingów;

5) Zbieranie i opracowywanie danych dotyczących funkcjonowania Uczelni na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań i innych dokumentów, tworzonych w ramach kontroli procedur zarządzania i wydatkowania środków z budżetu Uczelni;

6) Zbieranie informacji na temat wymogów i wytycznych w zakresie funkcjonowania Uczelni;

7) Monitorowanie doświadczeń i rozwiązań organizacyjno - zarządczych innych Uczelni, gromadzenie informacji o dobrych praktykach akademickich w zakresie funkcjonowania Uczelni;

8) Wykonywanie innych prac analitycznych, w tym ekspertyz zleconych przez władze Uczelni;

9) Dokonywanie analiz i prognoz rozwoju na potrzeby zarządzania gospodarką Uczelni;

10) Wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w przygotowaniu planów finansowych;

11) Udział w przygotowaniu sprawozdań dla organów Uczelni i obowiązujących sprawozdań dla organów zewnętrznych (MNiSW, GUS, itp.);

12) Udział w przygotowaniu projektów i wniosków o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, zarządzanie projektami prowadzonymi w pionie Kanclerza;

13) Koordynacja zespołów projektowych powoływanych przez Kanclerza;

14) Obsługa systemów informatycznych służących planowaniu, budżetowaniu i sprawozdawczości