wydawnictwo.tu.koszalin.pl

Ewa Hońko
ewa.honko@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 254

Katarzyna Musiał
katarzyna.musial@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 467

Andrzej Nagórski
andrzej.nagorski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 252

dr inż. Janusz Dąbrowski
janusz.dabrowski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 467
 


Do zadań wydawnictwa należą:

1) Opracowywanie zbiorczego planu wydawniczego i czuwanie nad jego realizacją od strony rzeczowej i finansowej;
2) Przygotowanie umów wydawniczych z autorami i prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
3) Sporządzanie umów o dzieło z recenzentami oraz wykonawcami prac dodatkowych (redaktor, plastyk, tłumacz i inni);
4) Wystawianie rachunków za wykonane prace wydawnicze;
5) Redakcja techniczna i rewizja tekstu przed oddaniem do druku;
6) Przygotowanie częściowe składu komputerowego, łamanie tekstów przygotowanych komputerowo, sporządzanie matryc;
7) Współpraca z drukarniami w zakresie druku wydawnictw;
8) Prowadzenie magazynu wydawnictw i obowiązującej w tym zakresie dokumentacji dowodów obrotu magazynowego;
9) Kolportaż, umowy komisowe, realizacja zamówień zbiorowych i indywidualnych oraz sprzedaż własna, współpraca z punktami sprzedaży na terenie Uczelni;
10) Rozprowadzanie egzemplarzy bezpłatnych według rozdzielnika;
11) Współpraca z kwesturą w zakresie dokonywania uzgodnień rozliczeń finansowych;
12) Prowadzenie kartotek kosztów publikacji poszczególnych Wydziałów i innych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz dokumentacji związanej z wydawaniem poszczególnych pozycji wydawniczych;
13) Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z działalności wydawniczej Uczelni;
14) Udział w posiedzeniach rady wydawniczej i prowadzenie dokumentacji z tych posiedzeń;
15) Współpraca z biblioteką główną w zakresie wymiany krajowej i zagranicznej
16) Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wydawnictwami.