Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia




Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia” organizowane są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej według regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej (Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015).

Mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności bądź praktyczne poszerzenie wiedzy dla kadry już zajmującej stanowiska związane z bezpieczeństwem pracy lub ubiegającej się o takie stanowiska (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pracownicy służby BHP (Dz.U. z dnia 18 listopada 2004r.)) w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Program zajęć obejmuje następujące moduły tematyczne: Moduł podstaw zarządzania bezpieczeństwem, Moduł inżynierii bezpieczeństwa, Moduł ergonomii i fizjologii pracy i Moduł pracowni projektowej. Kadrę stanowią przede wszystkim doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Koszalińskiej, zajmujący się w swojej pracy dydaktycznej i naukowej również teoretycznymi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniani są również pracownicy administracji Uczelni, praktycy z inspekcji sanitarnej, prawnicy oraz specjaliści BHP z długoletnim doświadczeniem zawodowym.


Charakter studiów: Studia kwalifikacyjne.

Studia podyplomowe nadają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP.
Opis kwalifikacji (umiejętności) i uprawnień uzyskanych po zakończeniu studiów: Absolwent studiów podyplomowych może zostać zatrudniony na następujących stanowiskach pracy: inspektora, starszego inspektora, specjalisty, głównego specjalisty. Najwyższe wymagania kwalifikacyjne przewidziane są przy ubieganiu się o stanowisko głównego specjalisty, gdzie wymagane jest wykształcenie wyższe o specjalności „Bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP.


Kontakt:
Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17; 75-620 Koszalin
tel. (094) 34 78 461, 34 78 276
kom. 603 267 071
izabela.wierucka@tu.koszalin.pl

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów :

  • Podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych,
  • kwestionariusz osobowy (załączony dokument)
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
  • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 116B lub 117B, ul. Racławicka 15-16 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin z dopiskiem
„Mgr inż. Izabela Wierucka - Studia Podyplomowe BHPiE”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Zasady naboru:
Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.


Opłata za studia: Łącznie: 3000 zł, z czego: - 1500,00 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem - 1500,00 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach (w uzasadnionych przypadkach).


Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

Warunki ukończenia: 
Czas trwania studiów: Październik – czerwiec. Studia dwusemestralne, 240 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych w systemie niestacjonarnym (2 zjazdy w miesiącu w soboty/niedziele).

Warunki ukończenia:
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów określonych w planie studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Załączniki

Nazwa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia Program studiów.pdf pobierz