Złóż komplet dokumentów


Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest wydrukować i podpisać następujące dokumenty.

  • podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku oraz rodzaju studiów wraz z danymi osobowymi,

  • zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych,

  • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów jest odbycie 6-miesięcznej praktyki na studiach I stopnia oraz 3-miesięcznej praktyki na studiach II stopnia (dotyczy wyłącznie kierunków o profilu praktycznym),

  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o wymiarze opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej (szczegóły dostępne tutaj)

  • deklaracja wyboru specjalności od I semestru (dotyczy wyłącznie kierunku Pedagogika II stopnia).

Wyżej wymienione dokumenty Kandydat znajdzie na swoim koncie w systemie irk pod adresem:

Moje konto ->Zgłoszenia rekrutacyjne ->Dokumenty i dalsze kroki (w sekcji związanej z wybranym ostatecznie kierunkiem studiów).


Sposoby dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej wymaganych dokumentów:

Wydrukowane  i podpisane dokumenty wraz z kopią świadectwa maturalnego (a w przypadku studiów II stopnia także z kopią dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów jednolitych lub zaświadczeniem o ich ukończeniu) należy dostarczyć do Komisji w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji (w turze III – niezwłocznie) w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1.   sporządzić skany dokumentów i przesłać poprzez odpowiednią zakładkę w systemie irk, wchodząc na: Moje konto-> Zgłoszenia rekrutacyjne ->Dokumenty składane przez Kandydata
(dopuszczalne są zdjęcia tych dokumentów odpowiedniej jakości),

2.   przesłać pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Koszalińska, Biuro Obsługi Studentów, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin,

3.   dostarczyć do urny podawczej w jednym z kampusów Politechniki Koszalińskiej.

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.