Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Komercjalizacja wiedzy

 

                                                                                                                                        

 

Komercjalizacja to sposób przekształcenia pomysłów lub wyników prac badawczo-rozwojowych w gotowe do wejścia na rynek technologie, procesy lub produkty. W uproszczeniu - komercjalizacja oznacza przeniesienie wiedzy z laboratorium na rynek.

 

Niezbędne jest rozwijanie tych obszarów badań, które przynoszą bezpośrednie przełożenie w praktyce przemysłowej . Brak systemów wspierających proces komercjalizacji badań naukowych powoduje, że polska nauka rozwija się w oderwaniu od realiów gospodarki. Pracownikom naukowym brakuje odpowiednich instrukcji o szacunkowej wartości oraz sposobach finansowania własnych badań.

Komercjalizacja jest  procesem  wieloetapowym, na który składają się :

 

  • Praca koncepcyjna (naukowa) zawierająca założenia dot. cech technologii oraz/lub jej funkcji w konkretnym produkcie.
  • Analityczne i eksperymentalne udowodnienie krytycznych charakterystyk i funkcji danego rozwiązania.
  • Budowa prototypu lub modelu.
  • Testowanie laboratoryjne.
  • Testowanie przemysłowe.
  • Uzyskanie certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami

 

Komercjalizacja może przybierać różne formy, dostosowane do potrzeb i polityki ośrodków akademickich.

 

Założenie własnej firmy(typu sipn off/spin out) jest przedsięwzięciem dającym największą kontrolę nad procesem komercjalizacji wiedzy oraz największy udział w potencjalnych zyskach jednakże jest  to przedsięwzięcie najtrudniejsze wymagające najwięcej wysiłku.

Inne formy komercjalizacji to m.in.:

 -  sprzedaż praw własności intelektualnej;

  • Własność przemysłową tj. patenty, wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także wzory użytkowe oraz topografie układów scalonych
  • Własność autorską, której chronią prawa autorskie do m.in. utworów literackich, filmów, piosenek, obrazów, fotografii czy utworów architektonicznych

-  alians strategiczny;

-  umowa jointventure;

-  badania kontraktowe  zamawiane przez firmy;

-  doradztwo naukowo-techniczne.

 

 

                      Nowy unijny program  Horyzont 2020  to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Jego celem jest podniesienie konkurencyjność europejskiej nauki i wzmocnienie jej pozycji w globalnym wyścigu. Priorytetem jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym. To, co wyróżnia program to spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program oparty jest na trzech filarach: finansowaniu pionierskich badań opartego o zasadę  doskonałości (excellence in science), finansowaniu badań, które wzmacniają rolę UE w przemyśle (industrial leadership) oraz finansowaniu badań na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges).

 

Polskim naukowcom w skutecznym konkurowaniu o fundusze z Horyzontu 2020 pomagać będzie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Trwają obecnie prace nad zmianą modelu jego funkcjonowania – wzmocnione zostaną elementy takie jak: mentoring, indywidualne konsultacje oraz bezpośrednie wsparcie przy konstruowaniu wniosków i ich rozliczaniu. Planowane jest też utrzymanie dotychczasowego programu „Granty na granty”, w ramach którego zostanie dodatkowo wprowadzona ewaluacja zgłaszanych wniosków przez doświadczonych ekspertów.

Program Horyzont 2020 ma być jednym z kilku mechanizmów finansowych, w ramach których polscy badacze i innowatorzy mogą się ubiegać o środki na swoje prace. Naukowcy, uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze mogą jeszcze korzystać z Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Wschodnia, a także z regionalnych Programów Operacyjnych.

 

                   Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego wydało przewodnik adresowany  do państwowych jednostek badawczych, do których należą instytuty badawcze, uczelnie publiczne oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Publikacja w sposób przejrzysty i przystępny przedstawia złożone zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia skutecznego procesu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych (takie jak np. prawo własności przemysłowej, aspekty księgowe czy podatkowe).

Przewodnik został opracowany jako narzędzie wsparcia dla wszystkich osób, które w państwowych jednostkach badawczych odpowiadają za proces komercjalizacji wyników prac B+R.  Przewodnik jest publikacją o zdecydowanie praktycznym charakterze, którą ww. osoby mogą wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Informacje zawarte w Przewodniku zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem ich przydatności na różnych etapach procesu komercjalizacji. Konsekwencją tego jest układ struktury Przewodnika.

 

Przewodnik - Komercjalizacji B+R dla praktyków

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl