Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
Marie Skłodowska-Curie

                                                                                                                                        

 

 

 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

 

Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 – The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik: Horyzont 2020 to Europejski Program Ramowy w Zakresie Badań Naukowych i Innowacji). Nazwa programu ma symbolizować zasadnicze zmiany, które nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Skupi on wszystkie unijne  środki na finansowanie badań naukowych i innowacje, łącząc trzy programy: 7 Program Ramowy UE, Program Ramowy konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz Europejskie Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Nowy program będzie posiadał nową strukturę, opierając się na trzech filarach, wynikających ze strategii Europa 2020: Doskonałość w nauce (Excelllence in science), Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership), Wyzwania społeczne (Societal challenges).

 

Doskonałość w nauce (Excelllence in science) koncentrować się będzie na:

  • wspieraniu naukowców w prowadzonych badaniach dzięki działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Coucil),
  • zapewnieniu naukowcom szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez akcje Marie Skłodowskiej Curie,
  • zapewnienie infrastruktury badawczej, w tym e-infrastruktury dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) skierowane będą na rozwój kariery naukowej poprzez szkolenia oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową w celu zapewnienia optymalnego rozwoju i dynamicznego wykorzystania europejskiego potencjału intelektualnego.

Działania konkretyzować się będą na wspieraniu najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób oraz ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Zapewniać też będę finansowanie wspólnych badań i innowacji w celu znalezienia nowych obszarów i wsparcie dla przyszłych technologii. Środki finansowe zapewnią naukowcom dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także rozwój infrastruktury badawczej dostępnej dla naukowców w Europie i poza nią.

Takie podejście ma na celu pozyskanie i zatrzymanie talentów naukowych w Europie, promowanie stabilnego rozwoju kariery naukowej, zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w kluczowych dziedzinach dla Europy, rozwój innowacyjnych programów szkoleniowych, spójnych z wymogami sektora badań i innowacji oraz wzmocnienie partnerstwa z krajami członkowskimi UE poprzez mechanizm współfinansowania.

Wprowadzone zostają przy tym uproszczone zasady działania:

  • utrzymana zasada mobilności z FP7,
  • definicje uczestników: dwa sektory akademicki i pozaakademicki oraz dwie grupy uczestników: beneficjenci i partnerzy,
  • definicje naukowców: doświadczeni (ER) i początkujący (ESR),
  • szersze zaangażowanie przemysłu poprzez uczestnictwo przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych organizacji społeczno-ekonomicznych.

 

Mobilność naukowców rozumiana jest jako swobodny przepływ pracowników naukowych zarówno pomiędzy różnymi krajami, jak i sektorami, czy dyscyplinami. Jej nadrzędnym celem jest wzrost konkurencyjności nauki na arenie międzynarodowej. Jest ona jednym z motorów wzrostu wartości potencjału naukowego, sposobem poszerzania wiedzy oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie ich kariery, a co istotne, ważnym aspektem w procesie oceny pracowników naukowych. Działania te mają służyć: tworzeniu nowych innowacyjnych szkoleń, identyfikacji talentów w nauce i innowacjach w ramach międzynarodowych konkursów, umożliwienie wspólnej pracy najlepszym naukowcom z Europy i świata, kształtowaniu wzorca umysłów istotnego dla kreatywności i innowacji.

 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie, a wśród nich stypendia, adresowane są zarówno do naukowców doświadczonych, którzy posiadają udokumentowany dorobek naukowy, jak i badaczy początkujących, którzy nie posiadają stopnia doktora. Zapewniają niezwykle dynamiczny, interdyscyplinarny rozwój naukowy w najlepszych ośrodkach naukowych w Europie i na świecie.

Doświadczony naukowiec (Experienced researcher) − posiada stopień doktora lub posiada co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra.

Początkujący naukowiec (Early-stage researcher) posiada dyplom magistra, ma do 4 lat doświadczenia w pracy badawczej.

 

Działania Marii Skłodowskiej–Curie w Programie Horyzont 2020

 

Innovative Training Networks ITN – konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem początkujących naukowców, w tym doktorantów. Projekty badawczo-szkoleniowe realizowane są przez konsorcja składające się z dwóch, trzech instytucji instytucji (w zależności od rodzaju sieci) znajdujących się w różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem. W ramach czteroletnich projektów można zatrudniać początkujących naukowców, prowadzić szkolenia, organizować konferencje i warsztaty.

Sieci ITN umożliwiają początkującym naukowcom dołączenie do europejskich zespołów poprzez pracę w projektach z każdej dziedziny naukowej przez okres od 3 do 36 miesięcy. Celem projektów jest praca, ale też równoczesne udział w szkoleniach dotyczących np. przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi, zarządzania zespołem badawczym, własności intelektualnej. Aplikować mogą osoby ze stopniem magistra lub doktora, które w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego, liczonego od momentu uzyskania stopnia magistra.

Oferty pracy znajdują się w bazie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/applynow/jobs-for-you/index_en.htm.

Typy projektów:

  • European Training Network (ETN)− co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC, wspólny interdyscyplinarny i międzysektorowy program szkoleniowy z naciskiem na umiejętności innowacyjne, program oparty o indywidualne projekty badaczy ESR.
  • European Industrial Doctorates (EID) −2 instytuty z 2 różnych krajów, 1 z sektora akademickiego i 1 z sektora pozaakademickiego (uprawnione do nadawania stopni doktora), każdy z ESR przyjmowany jest na studia doktoranckie, każdy ESR musi spędzić  50% czasu u partnera pozaakademickiego,
  • European Joint Doctorates (EJD) − co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów UE/AC uprawnione do nadawania stopni doktora, utworzenie wspólnego programu studiów doktoranckich, przyznawanie wspólnego podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.

W dniu 11.12.2013 r zostały ogłoszone konkursy na działania ITN Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/participant/portal/deskop/en/opportuniities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html

 

 

Indywidual Fellowships IF – indywidualne, międzynarodowe granty dla najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców mające na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowego, stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami w Europie i poza nią, zapewniające oddelegowanie do sektora pozaakademickiego.

         Granty indywidualne realizowane będą jako:

Grant w instytucji europejskiej (European Fellowship) – indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający uzyskanie nowych lub pogłębienie istniejących umiejętności i kompetencji w dowolnej dziedzinie naukowej. Projekt może być finansowany w okresie od 12 do 24 miesięcy w instytucji naukowej w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie europejską instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

Grant w instytucji poza Europą (Global Fellowship) – indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy w uznanej pozaeuropejskiej instytucji badawczej wybranej przez naukowca. Projekt realizowany jest w okresie 12 - 24 miesięcy w instytucji pozaeuropejskiej oraz 12 miesięczną fazą powrotną, które jest obowiązkowa, realizowaną w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją europejską, w które odbywać się będzie faza powrotna. Wnioski należy kierować drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej.

Planowany termin konkursu w roku 2014: 

– ogłoszenie konkursu 12.03.2014 r.

– zamknięcie konkursu 11.09.2014 r.

 

 

Research and Innovation Staff Exchange RISE konkurs adresowany do instytucji zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego i innowacyjnego opartego na wymianie pracowników naukowych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej), pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim i/lub pomiędzy instytucjami znajdującymi się w UE i w krajach stowarzyszonych z programem, a znajdującymi się w tzw. krajach trzecich.

Skład konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów, w tym 2 z krajów z UE. W Europie tylko wymiana międzysektorowa. Nie będzie finansowana wymiana pomiędzy instytucjami pozaeuropejskimi lub w ramach tego samego kraju UE lub stowarzyszonego.

Oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy.

 

W dniu 11.12.2013 r zostały ogłoszone konkursy na działania RISE. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/participant/portal/deskop/en/opportuniities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html

 

 

Co-Funding of Regional, National and International Programmes COFUND

Akcja polega na dofinansowaniu przez KE organizacji realizujących programy finansujące indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe. Działania Dotyczą regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych, wspierających doskonałość w szkoleniu naukowców, mobilności i rozwoju kariery naukowej. W celu zwiększenia poziomu finansowania możliwe jest wykorzystanie synergii pomiędzy działaniami UE, a programami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi uzupełnianymi środkami z funduszy strukturalnych. W ramach nowotworzonych programów doktoranckich (dla ESR) i stypendialnych (dla ER) naukowcy muszą spełnić wymóg mobilności. Minimalne wsparcie dla naukowców określono na 3 miesiące. Istnieje wymóg realizacji projektu przez jednego beneficjenta.

 

 

European Reaechers’ Night NIGHT

Celem akcji KE jest wspieranie europejskiego rynku pracy dla naukowców poprzez usuwanie przeszkód dla mobilności i rozszerzenie perspektyw zawodowych. Podejmowanie akcji popularyzacyjnych ma na celu przybliżenie działań naukowców społeczeństwu europejskiemu oraz zwiększenie świadomości społecznej odnośnie badań naukowych i działań innowacyjnych. Skierowana jest ku młodym ludziom, zwłaszcza do uczniów i studentów. Ma zachęcać do podejmowania kariery naukowej i zwiększać świadomość na temat wagi kariery naukowej.

Promuje europejskie podejście do równowagi płci. Realizowana jest przez naukowców, których badania finansuje Program Horyzont 2020.

 

W dniu 11.12.2013 r zostały ogłoszone konkursy na działania NIGHT Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/participant/portal/deskop/en/opportuniities/h2020/calls/h2020-msca-night-2014.html

 

Koszalin, dnia 16.12.2013 r.

 

Opracowała:

Mirosława Pilewska-Markiewicz

powrót
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl