II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”- nabór do 31 października 2023 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).

2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.

3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  1. badania podstawowe,
  2. badania przemysłowe,
  3. eksperymentalne prace rozwojowe,
  4. prace przedwdrożeniowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Całkowity budżet II konkursu to 220 mln zł.

Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2023 r., godz. 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie.