Studia Podylomowe BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I ERGONOMIA na Wydziale Mechanicznym

STUDIA PODYPLOMOWE „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia”


Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych

Ul. Racławicka 15-17 / 75-620 Koszalin

Tel. (094) 34 78 461, 34 78 276 / Email: izabela.wierucka@tu.koszalin.pl


Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia” organizowane są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej według regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej (Uchwała Senatu Nr 18/2010).

Mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycia przez nich umiejętności bądź praktyczne poszerzenie wiedzy dla kadry już zajmującej stanowisko związane z bezpieczeństwem pracy lub ubiegającej się o takie stanowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pracownicy służby BHP (Dz.U. z dnia 18 listopada 2004r.)) w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Kadrę stanowią przede wszystkim doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Koszalińskiej, zajmujący się w swojej pracy dydaktycznej i naukowej również teoretycznymi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniani są również pracownicy administracji Uczelni, praktycy z inspekcji sanitarnej, prawnicy oraz specjaliści BHP z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Charakter studiów: Studia kwalifikacyjne. Studia podyplomowe nadają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach BHP.

 

Opis kwalifikacji (umiejętności) i uprawnień uzyskanych po zakończeniu studiów: Absolwent studiów podyplomowych może zostać zatrudniony na następujących stanowiskach pracy: inspektora, starszego inspektora, specjalisty, głównego specjalisty. Najwyższe wymagania kwalifikacyjne przewidziane są przy ubieganiu się o stanowisko głównego specjalisty, gdzie wymagane jest wykształcenie wyższe o specjalności „Bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP.

 

Zasady rekrutacji: Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

 

Dokumenty składane przy rekrutacji: Podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, kwestionariusz osobowy, dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią, 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 

Czas trwania studiów: Październik – czerwiec. Studia dwusemestralne, 270 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych w systemie niestacjonarnym (2 zjazdy w miesiącu w soboty/niedziele).

 

Warunki ukończenia: Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów określonych w planie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Wymagana liczba punktów ECTS 65 po 30 ECTS w każdym semestrze oraz 5 ECTS za obronę pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Odpłatność za studia podyplomowe: 3.000 zł.

 

Kontakt: Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Zakład Monitorowania Procesów Technologicznych

Ul. Racławicka 15-17 / 75-620 Koszalin

Tel. (094) 34 78 461, 34 78 276 / Email: izabela.wierucka@tu.koszalin.pl