Konkursy: PRELUDIUM BIS 5, SONATA BIS 13, MAESTRO 15 – nabór do 15 września 2023 r.

 

Konkurs PRELUDIUM BIS 5

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy, zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 25 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

 

Konkurs SONATA BIS 13

Konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

 

Konkurs MAESTRO 15

Konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

 

 

Biblioteka Główna PK oferuje pomoc w opracowaniu planu zarządzania danymi. Do Państwa dyspozycji jest również Biuro Projektów Badawczych, które służy wsparciem w planowaniu budżetu projektu, weryfikacji kwalifikowalności wydatków oraz zapewnieniu zgodności wniosku z wymogami konkursowymi.

Termin składania wniosków w Biurze Projektów Badawczych do wszystkich trzech konkursów upływa 4 września 2023 r.

 

Kontakt w ramach Biura Projektów: Magdalena Małecka, Izabela Juszkiewicz