CHIST-ERA ORD - nabór do 14 grudnia 2022 r.
Opublikowano 31.08.2022 10:10

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania.

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS);
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci CHIST-ERA.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 14 grudnia 2022 r., godz. 17:00 CET.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 21 grudnia 2022 r.
  • Wyniki konkursu: czerwiec 2023 r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: wrzesień 2023 r.

W konkursie CHIST-ERA ORD Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.