Przygotowanie pedagogiczne
Organizatorem studiów podyplomowych jest Katedra Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej.

Kierownik studiów podyplomowych
dr Iwona Zychowicz
iwona.zychowicz@tu.koszalin.pl
tel. +48 605 425 465


Uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej 108/2022 - w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Przygotowanie Pedagogiczne” (załącznik)


Program kształcenia studiów podyplomowych (załącznik)


Harmonogram studiów podyplomowych (załącznik)


Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

Adresaci studiów

 • absolwenci dowolnych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.
 • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy
  i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela
  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, na którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania języka obcego, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzona zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie , w który językiem urzędowym jest ten język, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej
  i ponadpodstawowej.
 • osoby planujące zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (np. pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach kształcenia nauczycieli[1].


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Trzysemestralne studia niestacjonarne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik 2022. – luty 2024;
 • Czas trwania: 3 semestry - łącznie 15 - 18 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty
  i niedziele) - 540 h dydaktycznych oraz 150 h praktyk zawodowych;
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia

Łącznie: 4350 zł, z czego:

 • 1450 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1450 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach).
 • 1450 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach).

Wykładowcy

nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci


Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (załącznik) wraz ze zdjęciem (2 szt.),
 • kwestionariusz osobowy (załącznik),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 221A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem Biuro Wydziału Humanistycznego, p. 221A
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

W razie pytań prosimy o kontakt:

mgr Anna Kwiatkowska, pokój 221A
tel. (94) 34 39 169 (poniedziałek - piątek w godz. 7:45-15:15)
anna.kwiatkowska@tu.koszalin.pl


[1] Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450): Załącznik nr 1: Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619); Uchwała Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., w sprawie uchwalenia Regu-laminu studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej; Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. – Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej.

Załączniki

Nazwa
Harmonogram studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.pdf pobierz
Przygotowanie pedagogiczne - Kwestionariusz_osobowy.pdf pobierz
Przygotowanie pedagogiczne - Podanie.pdf pobierz
UCHWALA_Nr_108_2022.pdf pobierz
Zalacznik_do_UCHWALY_Nr_108_2022_Program_studiow_podypolomowych_PP_RW_WH.pdf pobierz