Pomorze Środkowe – przestrzeń, pamięć i tożsamość w dyskursie regionalistycznym


Projekt pn. “Pomorze Środkowe - przestrzeń, pamięć i tożsamość w dyskursie regionalistycznym” ma za zadanie analizę dyskursu regionalistycznego konstruowanego na łamach czasopisma “Rocznik Koszaliński”. Badania będą zatem koncentrować się na treści publikowanych artykułów, a nie na samej historii funkcjonowania periodyku, choć naturalnie będzie ona elementem projektu.

Projekt ma charakter badawczy, ale i popularyzatorski. Jego znaczenie dla obu tych sfer wynika z faktu, że region Pomorza Środkowego funkcjonuje jedynie w sferze dyskursywnej. Zazwyczaj utożsamiany jest z obszarem byłego tzw. “dużego” województwa koszalińskiego z lat 1950-1975, a następnie z województwami koszalińskim i słupskim w okresie 1975-1998. Pomorze Środkowe, podobnie jak cały obszar Ziem Zachodnich i Północnych nie zdołało wytworzyć stałej tożsamości, odnoszącej się do granic geograficznych, odrębnej kultury czy zwyczajów. Chociaż zatem sami mieszkańcy tego regionu potrafią wskazać pewne jego cechy, to w konfrontacji z pytaniem o własną tożsamość natrafią na problem. Dlatego też warto zbadać próby tworzenia tożsamości regionalnej. W tym przypadku będzie to konstrukcja tożsamości prowadzona przez lokalnych liderów pamięci, a więc regionalistów. W związku z powyższym, zebrany zbiór tekstów zostanie poddany analizie dyskursu, biorąc pod uwagę następujące kwestie, odnoszące się do tytułowej przestrzeni, pamięci i tożsamości:

  • Granice geograficzne regionu
  • Cechy charakterystyczne regionu
  • Przeszłość Środkowego Pomorza
  • Mieszkańcy regionu – byli i obecni
  • Podmiotowość polityczna Pomorza Środkowego
  • Inne poruszane na łamach czasopisma kwestie

Efektem projektu będzie podniesienie świadomości lokalnej mieszkańców Środkowego Pomorza oraz całego obszaru tzw. Ziem Zachodnich i Północnych. W ramach prowadzonych prac badawczych, zostanie nawiązana współpraca z lokalnym środowiskiem regionalistów, a w konsekwencji ważny społecznie temat zostanie poddany naukowej analizie. Co więcej, poprzez samą realizację projektu, jak również jej promocję, zostanie wzmocniony potencjał społeczny regionu, poprzez ukazanie znaczenia tożsamości lokalnej dla rozwoju społecznego.

Kolejnym efektem projektu będzie wypracowanie modelu współpracy środowiska naukowego z osobami zaangażowanymi w regionalizm, organizacjami pozarządowymi, społecznikami itp. Zostanie stworzona przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i perspektyw, co w konsekwencji przyczyni się do powstania planu badawczego w zakresie ważnych społecznie tematów, odpowiadających na kluczowe kwestie dla regionu i jego mieszkańców.


Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie, Archiwum Państwowe – Oddział w Koszalinie