Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii
Studia Podyplomowe Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe i chcą pogłębić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w zakresie poradnictwa żywieniowego, gastronomii i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego żywności. 

Dzięki współpracy z lekarzami i ratownikami medycznymi program studiów ma charakter praktyczny, a słuchacze mają dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia człowieka, technologii gastronomicznych oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. 


SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych wiedzę specjalistyczną:

 • w zakresie podstaw fizjologii i biochemii żywienia oraz zagadnień związanych z toksykologią żywności, zatruciami i alergiami pokarmowymi;  
 • w zakresie poradnictwa żywieniowego uwzględniającego umiejętności tworzenia diet z uwzględnieniem potrzeb klienta, stosowania żywności funkcjonalnej i dietetycznej oraz  suplementacji;
 • w zakresie gastronomii z uwzględnieniem oceny sensorycznej produktów żywnościowych, żywności dietetycznej oraz umiejętności układania menu;
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, środowiska produkcyjnego oraz mikrobiologii żywności;
 • przygotowującą do pracy w szeroko rozumianym żywieniu zbiorowym (sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, hotele i restauracje), w jednostkach usługowych i doradczych związanych z poradnictwem żywieniowym;
 • w zakresie pierwszej pomocy związanej między innymi z wypadkami i zagrożeniami w szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Charakter studiów:
 Studia doskonalące.
Forma studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania studiów: Studia dwusemestralne, 240 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych w systemie niestacjonarnym (2 zjazdy w miesiącu w soboty i niedziele).


TREŚCI PROGRAMOWE
Treści programowe obejmują zagadnienia związane z: fizjologią i biochemią żywienia; toksykologią żywności; zatruciami i alergiami pokarmowymi; poradnictwem żywieniowym uwzględniającym umiejętności tworzenia diet z uwzględnieniem potrzeb klienta; stosowaniem żywności funkcjonalnej i dietetycznej oraz suplementacją; oceną sensoryczną produktów żywnościowych, żywności dietetycznej oraz zasadami układania menu. Dodatkowo studenci zdobywają wiedzę w zakresie projektowania zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (HACCP) oraz pierwszej pomocy przedmedycznej związanej między innymi z wypadkami i zagrożeniami 
w szeroko rozumianej branży gastronomicznej.


ZASADY NABORU
Przyjęcie kandydatów na studia podyplomowe następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez kierownika studiów podyplomowych. Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Ukończenie 6 lub 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni złożyć następujące dokumenty: 

 1. Podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych,
 2. kwestionariusz osobowy (załączony dokument)
 3. dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
 4. 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

Szczegóły rekrutacji zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 109 BC lub 223 C, ul. Racławicka 15-17 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14) lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
z dopiskiem: „Sylwia Mierzejewska - Studia Podyplomowe Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


OPŁATA ZA STUDIA 
Całkowity koszt to 3800 zł z czego: 

 • 1900,00 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem;
 • 1900,00 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach (w uzasadnionych przypadkach);

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu  szkolenia z zakresu systemu HACCP dodatkowa opłata w zależności od liczby chętnych


WARUNKI UKOŃCZENIA
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów określonych w planie studiów, złożenie oraz obrona pracy projektowej. 

Organizowane przez nas Studia oprócz dyplomu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej przygotowują słuchacza do uzyskania:

 • Zaświadczenia o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu systemu HACCP

KONTAKT:
Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
ul. Racławicka 15-17; 75-620 Koszalin
tel. (094) 34 78 404, 34 78 402
e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl

Załączniki

Nazwa
Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii Harmonogram_studiów.pdf pobierz
Poradnictwo żywieniowe z elementami gastronomii Program_studiów.pdf pobierz