Otwarcie konkursu MAESTRO 14 – nabór do 15 września 2022 r.
Opublikowano 17.06.2022 09:09

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 14 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 14 to 20 mln zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 15 czerwca do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

 

Termin składania wniosków w Biurze Projektów Badawczych upływa 7 września 2022 r.

Wydruk wniosku z systemu OSF, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Biura Projektów Badawczych w 1 egzemplarzu, w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. Przed złożeniem wniosku do Biura Projektów Badawczych niezbędne jest uzyskanie akceptacji Dziekana.

Biblioteka Główna PK zapewnia pomoc przy opracowaniu planu zarządzania danymi, do Państwa dyspozycji jest również Biuro Projektów Badawczych, które zapewnia wsparcie w planowaniu budżetu projektu, weryfikacji kwalifikowalności wydatków i zgodności wniosku z wymaganiami konkursowymi.

Kontakt w ramach Biura Projektów: Magdalena Małecka, Izabela Juszkiewicz