Studia menadżerskie dla praktyków
Studia podyplomowe organizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych, powstały w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami i są odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec osób pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia, którzy powinni wykazywać się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą,
 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy menedżera,
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli menedżera
 • Doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • Dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi,
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli menedżera,
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą menedżera,
 • Pokazanie skutecznych technik komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych),

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są także dla osób:

 • piastujących kierownicze stanowiska zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym,
 • osób które w przyszłości zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze,
 • pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 • Profesjonalnych doradców zawodowych,
 • specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego,

Zajęcia na studiach prowadzić będą najbardziej doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz przedsiębiorcy-praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wśród nich znane nazwiska takie jak: Magdalena Muszyńska-Płaskowicz, Elżbieta Nell Chojnowska, Beata Woźniak, Robert Bodendorf, Krzysztof Burzyński, Jakub Talewski. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, laboratoriów, case study oraz multimedialnych wykładów. Aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.


Realizowane przedmioty:
I SEMESTR

 • Zarządzanie dla menedżerów,
 • Ekonomia dla menedżerów,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla menedżerów: (Rekrutacja i Selekcja, Controling Personalny, Zarządzanie kompetencjami pracowników, Coaching i Mentoring),
 • Prawo dla menedżerów w praktyce,
 • Metody ilościowe w decyzjach menedżerskich,

II SEMESTR

 • Zarządzanie przez cele,
 • Strategie zarządzania sprzedażą,
 • Informatyzacja przedsiębiorstw i cyberbezpieczeństwo,
 • Skuteczna komunikacja: (Komunikacja, Zarządzanie konfliktem, negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne w organizacji, Mediacje),
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa i menedżera: (Budowanie wizerunku, Wywieranie wpływu, Autoprezentacja, Event marketing – innowacyjne formy promocji firmy, Zarządzanie w mediach),
 • Coaching i mentoring,
 • Strategie tworzenia kampanii internetowych
 • Zarządzanie projektami.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą, negocjowania i podejmowania decyzji biznesowych
 • pogłębić świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia
 • podnieść efektywność zarządzania zespołem, projektem, działem, firmą
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzi w organizacjach
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych związanych z konfliktami i motywowaniem ludzi.

Studia podyplomowe „Studia menedżerskie dla praktyków” trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Łączna liczba godzin kontaktowych wynosi 195 h.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A” / (wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik / listopad / czerwiec - danego roku akademickiego;
 • Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.
Wykładowcy: praktycy życia gospodarczego oraz nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.
Kierownik Studiów: dr Agnieszka Jakubowska.


W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Emilia Nadolna-Czarnota, pokój 103A
tel. (94) 34 39 118 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
emilia.nadolna-czarnota@tu.koszalin.pl


Opłata za studia:

 • Łącznie: 3500 zł, z czego:
 • 1750 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1750 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach (w uzasadnionych przypadkach)

Załączniki

Nazwa
Studia menedzerskie dla praktykow - Kwestionariusz_osobowy.docx pobierz
Studia menedzerskie dla praktykow - Podanie.doc pobierz