Gospodarka 4.0, Przemysł 4.0, Logistyka 4.0, Mobilność 4.0, Otwarcie na przyszłość i świat – wykłady


Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie horyzontów myślowych oraz otwarcie na przyszłość, szczególnie uczniów szkół średnich i osób niezwiązanych z nauką. Celem projektu jest przybliżenie pojęć Gospodarka 4.0, Przemysł 4.0, Logistyka 4.0 i Mobilność 4.0, zapoznanie z ideą przekazu, aktualnym stanem wiedzy oraz wyznaczanymi kierunkami rozwoju.

W ramach celów szczegółowych podejmowane będą kwestie związane z wykorzystywaną technologią, oceną korzyści i zagrożeń wynikających z „rozpędzającej” się rewolucji czy też zmianami, jakich spodziewać można się w otaczającej nas rzeczywiści społecznej i gospodarczej. Projekt w założeniu ma przyczynić się do lepszego zrozumienia przez społeczeństwo otaczającej nas rzeczywistości, czyli ma za zadanie otworzyć na świat oraz w sposób przystępny i atrakcyjny dla słuchacza zapoznać go z najnowszymi trendami gospodarki. Efektem tego powinno być zachęcenie odbiorców do zgłębiania wiedzy i wyzwolenie w nich chęci do korzystania ze zdobyczy współczesnej nauki.

Wymiernym efektem projektu jest rozbudzenie w uczestnikach i odbiorcach ciekawości świata, wywołanie radości z poznawania otaczającej nowej rzeczywistości oraz pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Głównymi odbiorcami (interesariuszami) będą osoby spoza świata nauki, tj. uczniowie szkół średnich

i podstawowych, ich rodzice i dziadkowie. Przygotowane materiały mogą też pomóc studentom w poszukiwaniu własnych obszarów badawczych, a nauczycielom akademickim w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych. Jako, że projekt ma służyć popularyzacji nauki, przygotowane materiały będą miały atrakcyjną formę przekazu i w sposób przystępny będą tłumaczyć nieraz bardzo skomplikowane oraz zawiłe rozwiązania. Popularyzacja wiedzy i zdobyczy współczesnej nauki będzie realizowana za pomocą 15 profesjonalnie wykonanych filmów edukacyjnych obejmujących połączenie multimedialnych wykładów naukowych z praktyką gospodarczą.