Для наших актуальних студентів / Dla naszych dotychczasowych studentów


Українці та інші іноземці, чия ситуація змінилася внаслідок війни в Україні та які проживають у студентських гуртожитках Кошалінської Політехніки, можуть отримати матеріальну допомогу. Це одноразова допомога, що призначається особі, яка з незалежних від неї причин тимчасово опинилась у складній життєвій ситуації. Цією формою допомоги можуть скористатися студенти та докторанти. Необхідно подати письмовий запит – з обґрунтуванням – на ім’я Ректора.

Іноземний студент може бути звільнений від оплати за навчання (за навчання на заочній формі, навчання іноземною мовою, навчання на денній формі польською мовою), якщо, серед іншого, це викликано гуманітарними міркуваннями або в інших особливо виправданих випадках. Відповідну заяву необхідно подати Ректору через керівника навчального підрозділу.

Додаткову інформацію можна отримати:
польською мовою:
електронна пошта: prorektor.rk@tu.koszalin.pl
тел. +48 94 34 78 604 / +48 608 674 784

українською мовою:
електронна пошта: ukraina@tu.koszalin.pl
тел.: +48 692 279 030


Dla naszych dotychczasowych studentów:

Ukraińcy, oraz pozostali obcokrajowcy, których sytuacja uległa zmianie w wyniku wojny w Ukrainie, a którzy są mieszkańcami domów studenckich Politechniki Koszalińskiej mogą skorzystać z zapomogi. Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci i uczestnicy studiów doktoranckich. W tym przypadku należy napisać wniosek – z uzasadnieniem – skierowany do Rektora.

Student cudzoziemiec może zostać zwolniony z opłat za studia (czesne na studiach niestacjonarnych, kształcenie na studiach w języku obcym, kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim), jeśli m.in. jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Stosowny wniosek należy złożyć do Rektora, za pośrednictwem kierownika jednostki dydaktycznej.

Więcej informacji można uzyskać:
w języku polskim:
e-mail: prorektor.rk@tu.koszalin.pl
tel. +48 94 34 78 604/ +48 608 674 784

w języku ukraińskim:
e-mail: ukraina@tu.koszalin.pl
tel.: +48 692 279 030

Załączniki

Nazwa
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI pobierz