Statut SWRPK

STATUT

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej


Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w lokalu Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2.

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski. Stowarzyszenie może otworzyć oddziały. Oddziały stanowią wewnętrzną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną prowadzi działalność pożytku publicznego i działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§5

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”

 


 

Rozdział II

 

§6

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność wspierająca rozwój Politechniki Koszalińskiej zgodnie z jej misją akademicką.

§7

Do realizacji zamierzonego celu Stowarzyszenia będzie dążyć poprzez następujące formy działalności:

1) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów inspirujących i wspierających współpracę pomiędzy nauką, gospodarką i administracją z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi oraz organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi,
2) Inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy finansowej na rzecz:
a. rozwoju kadry naukowej,
b. poprawy warunków mieszkaniowych kadry naukowej,
c. rozwoju bazy naukowo-badawczej,
d. studentów i doktorantów w formie stypendiów i innych form pomocy na zasadach ustalonych przez Zarząd.
3) Zgłaszanie inicjatyw związanych z potrzebami i oczekiwaniami samorządów terytorialnych oraz środowiska gospodarczego regionu, zwłaszcza w zakresie:
- badań naukowych i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
- transferu wiedzy do praktyki gospodarczej i społecznej w postaci nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
- analiz i ekspertyz dotyczących stanu gospodarki i rynku pracy,
- kierunków kształcenia zbieżnych z potrzebami rynku pracy,
- rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości,
- tematów prac dyplomowych,
- edukacji ustawicznej osób dorosłych,
4) Promowanie osiągnięć naukowo-badawczych oraz oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej,
5) Promowanie i wspieranie sportu akademickiego,
6) Podejmować działania zmierzające do integracji absolwentów i sympatyków Politechniki Koszalińskiej z Uczelnią.

 


 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków honorowych,

2) członków wspierających

3) członków zwyczajnych.

 

§9

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu za wybitne zasługi położone w rozwoju bazy i kadry naukowej Politechniki Koszalińskiej. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom wspierającym i zwyczajnym.

 

§10

Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, która poprzez pomoc finansową i materialną udzielaną Stowarzyszeniu przyczynia się do realizacji jego celów. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd na podstawie deklaracji złożonej przez osobę prawną.

 

§11

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 

1) ukończyła 18 lat

2) złożyła deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,

3) została doń przyjęta przez Zarząd.

 

§12

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia, wnioskowania i głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia. 

 

§13

Do obowiązków członków wspierających i zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

1) popieranie działalności Stowarzyszenia,

2) przestrzeganie Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

3) propagowanie zadań Stowarzyszenia oraz zjednywanie nowych członków.

 

§14

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) wystąpienia zgłoszenia na piśmie,

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu.

 

Zarząd może podjąć decyzję wykluczenia w przypadku popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia, nieprzestrzegania Statutu, uchwał i władz Stowarzyszenia.
Wykluczonym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia. 

 


Rozdział IV

 

§15

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

§16

Walne Zgromadzenie zbiera się na trzy lata i jest prawomocne:

1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ¾ członków,

2) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 2/3 członków. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 10 dni przed tym terminem.

 

§17

Wolne Zgromadzenie:

1) dokonuje wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2) uchwala plan działalności i budżet Stowarzyszenia, a także zalecenia dla Zarządu,

3) rozpatruje i ocenia działalność oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) uchwala Statut i zmiany Statutu Stowarzyszenia,

5) decyduje o likwidacji Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

6) nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia,

7) podejmuje decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia,

8) podejmuje decyzję w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów Stowarzyszenia,

9) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach, które zostały wniesione przez władze Stowarzyszenia lub jego członków,

10) może nadać ustępującemu Przewodniczącemu na okres kolejnej kadencji status Honorowego Przewodniczącego. Honorowy Przewodniczący z urzędu wchodzi w skład Zarządu.

 

§18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany Statutu i likwidacji Stowarzyszenia. Uchwały w tych sprawach wymagają większości 2/3 głosów członków obecnych ma walnym Zgromadzeniu.

 

§19

1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu do dwunastu członków oraz Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2) Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

3) Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4) W skład zarządu wchodzą przewodniczący oddziałów Stowarzyszenia.

5) Zarząd zbiera się stosownie do potrzeb przynajmniej raz na pół roku.

6) Do ważności uchwał konieczna jest bezwzględna większość Zarządu.

7) Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

§20

1. Zarząd Stowarzyszenia:

2) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia

3) sporządza i realizuje plan działalności i budżetu na dany rok,

4) podejmuje decyzje w sprawie udzielenia – na wniosek Rektora – pomocy finansowej pracownikom, doktorantom, i jednostkom naukowym Politechniki Koszalińskiej, niezbędnej dla realizacji jej celów statutowych,

5) podejmuje decyzje w sprawie udzielenia – na wniosek Rektora – pomocy finansowej realizującym działania w zakresie pomnażania bazy materialnej, dorobku dydaktycznego i naukowego Politechniki Koszalińskiej,

6) prowadzi dokumentację finansową Stowarzyszenia,

7) składa swoje sprawozdanie ze swojej działalności przed walnym Zgromadzeniem,

8) podejmuje decyzje o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia,

9) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły problemowe spośród członków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

3. Uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Stowarzyszenia są przewodniczący i zastępca przewodniczącego – reprezentacja jednoosobowa.

 

§21

1. Komisja Rewizyjna jako organ kontroli składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej, wybierani na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie, nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności finansowo-gospodarczej i merytorycznej Stowarzyszenia,

2) kontrola opłacania składek członkowskich,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i informacji o stanie gospodarczym Stowarzyszenia, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 


Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§22

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki finansowe i rzeczowe.

 

§ 23

Dochody Stowarzyszenia składają się:

1) ze składek członkowskich,

2) z wpływów uzyskanych z wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze,

3) z dotacji i darowizn.

 

§24

Środki finansowe Stowarzyszenia są gromadzone na rachunkach bankowych.

 

§25

Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację jego celów statutowych. Z dochodów tych zgodnie z uchwalonym budżetem jest finansowana bieżąca działalność Stowarzyszenia.

 

§26

1. W sprawach wydatkowania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań majątkowych, a także do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowych w imieniu Stowarzyszenia występuje dwóch członków Zarządu pośród osób: przewodniczącego, skarbnika, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Ogranicza się prawo dysponowania majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań poprzez wprowadzenie zakazu:

a) udzielania przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczania swoim majątkiem zobowiązań członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania przez Stowarzyszenie swojego majątku na rzecz członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

c) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 

d) dokonywania zakupu przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.


 

Rozdział VI

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§27

Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić:

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 18 niniejszego Statutu,

Na podstawie decyzji władzy rejestracyjnej. Walne Zgromadzenie określa tryb likwidacji i decyduje o majątku Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Na podstawie niniejszego statutu naniesiono zmiany w rejestrze stowarzyszeń postanowieniem z dnia 9 marca 2004 roku, KO.IX NS-REJ.KRS/235/4/182 o numerze KRS 0000163869 pod pozycją 2.

Na podstawie niniejszego statutu naniesiono zmiany w rejestrze stowarzyszeń postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 roku, KO.IX NS-REJ.KRS/001359/09/615 o numerze KRS 0000163869 pod pozycją 8.

 

Koszalin, 08 kwietnia 2009r.