Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

 

 

Politechnika Koszalińska
obejmuje swoich doktorantów systemem pomocy materialnej.
Pomoc materialna przyznawana jest uczestnikom studiów doktoranckich Politechniki Koszalińskiej
z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

 

Doktorant Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium dla najlepszych doktorantów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.
 

 

Przyznawanie doktorantom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 26/2016 Rektora PK z dnia 18 lipca 2016 r.

 

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 47/2016 Rektora PK z dnia 23 września 2016 r.

 

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego został wprowadzony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. i wynosił w 2015 r. - 1975 zł - jest to dochód roczny.

 

 

Wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 61/2016 z dnia 26 października 2016 r.

 

 

NOWY !!!

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Koszalińskiej

 

Złącznik Nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 262 KB

Złącznik Nr 2 Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód 207 KB

Załącznik Nr 3 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 203 KB

Załącznik Nr 4 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 215 KB

Załącznik Nr 5 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 240 KB

Załącznik Nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 198 KB

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 195 KB

Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - zmiana dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego (utrata lub uzyskanie dochodu) 210 KB

Załącznik Nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 248 KB

Załącznik Nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 246 KB

Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi 245 KB

Załącznik Nr 12 Druk numeru konta 166 KB

Załącznik Nr 13 Wezwanie 227 KB

 

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek doktoranta złożony we właściwym dziekanacie danego wydziału.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dla doktorantów I roku – 14 dni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a dla doktorantów lat wyższych - 10.10.2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminów doktorant otrzymuje świadczenia pomocy materialnej od miesiąca, w którym złożył komplet dokumentów pod warunkiem, że uczelnia posiada środki finansowe.

 

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017:

 • Załącznik Nr 1, 6, 12 - wypełnia doktorant ubiegający się o stypendium socjalne

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim, umowę najmu bądź użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki z podanym dokładnym adresem zamieszkania.

 • Załączniki Nr 2, 3, 4, 5, 7 – wypełnia doktorant i każdy pełnoletni członek rodziny

W przypadku gdy dane w nich zawarte obejmują w tym samym zakresie kilku członków rodziny (np. "zero/nie dotyczy") należy wypełnić 1 egz. załącznika z podpisami wszystkich członków rodziny, których dotyczył.

 • Załącznik Nr 8dołącza się w przypadku zmiany dochodu (utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do ostatniego roku podatkowego

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2015 trwającego do dnia składania wniosku lub utraty dochodu z 2015 r., do załącznika Nr 8 należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, (np. zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu lub kserokopię PIT-11, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło - oryginały tych dokumentów do wglądu, itp.).

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r. wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, nawet jeżeli nie pracowali. W przypadku uzyskania dochodu w załączniku Nr 2 należy podać z jakiego tytułu dochód był osiągnięty i w jakim okresie.

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego.

 • Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2015 rok.
 • Zaświadczenie z MOPS, GOPS o ewentualnych świadczeniach socjalnych pobieranych (bądź nie pobieranych) w 2015 r.
 • Zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu (bądź nie posiadaniu) gruntów rolnych: fizycznie i przeliczeniowo – dotyczy osób posiadających ziemię.
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku niepracującego członka rodziny o statucie bezrobotnego, a także o posiadaniu (bądź nie posiadaniu), prawa do zasiłku oraz jego wysokości.
 • Inne dokumenty ukazujące pozostałe dochody za 2015 rok (inne od wyżej wymienionych, np. alimenty - kopie wyroku sądowego (oryginał do wglądu) bądź zaświadczenie od komornika lub z MOPS/GOPS w przypadku pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego).
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni na rok 2016/17 w przypadku, gdy w rodzinie doktoranta jest młodzież ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, do 26 roku życia.
 • Kserokopia umowy z bankiem - strona z numerem konta i nazwiskiem - oryginał do wglądu (w przypadku, gdy doktorant składa dokumenty po raz  pierwszy; w kolejnych latach wystarczy załącznik Nr 12).
 • Kserokopie aktów: urodzenia rodzeństwa, dzieci, aktu małżeństwa, ewentualnie aktu zgonu, itp.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego w zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta.

 

 

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów wprowadzony został na podstawie:

 

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015  r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).

 


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl