Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf
REZULTATY

 

Rok akademicki 2015/2016

 

W roku akademickim 2015/2016 Politechnika Koszalińska realizowała projekt, którego celem była mobilność edukacyjna. Projekt zakładał wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich, wyjazdy studentów na praktykę do uczelni/ instytucji oraz wyjazdy pracowników do uczelni/instytucji partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych - studentów /pracowników wszystkich wydziałów/instytutów PK.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie typy wyjazdów. Osoby biorące udział w mobilności akademickiej to STUDENCI studiów I, II-go stopnia - zarówno kobiety jak i mężczyźni (w tym osoby ze specjalnymi potrzebami: osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej), ABSOLWENCI oraz PRACOWNICY (kobiety i mężczyźni zatrudnieni na różnych stanowiskach: naukowi, dydaktyczni, administracyjni, posiadający różny stopień naukowy), uczestnicy reprezentują różne kierunki studiów / różne dziedziny naukowe oraz zróżnicowane stanowiska administracyjne.

Zrealizowano: 13 wyjazdów na studia (studentów wydziałów/instytutów: Instytut Wzornictwa, Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny), 8 wyjazdów na praktykę (Instytut  Wzornictwa, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Ekonomicznych) – w tym 4 niedawnych absolwentów, 6 wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział Humanistyczny, Instytut Wzornictwa, Wydział Mechaniczny ), 7 wyjazdów w celach szkoleniowych (Wydział Technologii i Edukacji, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Administracja Centralna, Wydział Nauk Ekonomicznych).

Kraje wymiany: Niemcy, Norwegia, Republika Czeska, Hiszpania, Finlandia, Portugalia, Włochy.

Zrealizowane wyjazdy przyczyniły się do nabycia nowych kompetencji zawodowych oraz językowych, umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Doświadczenie zdobyte przez pracowników przyczyniło się do podjęcia decyzji o próbie zainicjowania współpracy z krajami nie należącymi do UE, przygotowaniem nowego projektu Erasmus+ ( kraje partnerskie) oraz projektów w ramach innych programów finansowanych z funduszy międzynarodowych i krajowych (Ceepus, Opus, Horyzont 2020, MC-ERANET, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Czeski Program Wykonawczy, Polsko-Słowacki Program Wykonawczy), jak również zaowocowało wspólnymi międzynarodowymi publikacjami naukowymi.
Jak pokazują wyniki ankietowania udział w mobilności przyczynił się nie tylko do nabycia kompetencji zawodowych i językowych - większość uczestników nabyła umiejętność pracy w zespole umiejętność analitycznego i twórczego myślenia oraz planowania, rozwiązywania problemów. Uczestnicy poprawili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Uczestnicy nauczyli się dostrzegać wartości różnych kultur, są świadomi koncepcji społecznych i politycznych, demokracji, sprawiedliwości, równości, poznali swoje mocne i słabe strony, są bardziej pewni siebie, otwarci na świat i współpracę międzynarodową oraz czują się Europejczykami.

Udział w mobilności w ramach programu Erasmus+ osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był możliwy dzięki wsparciu udzielonemu w ramach projektu: „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego w roku akademickim 2015/2016.

 

 

Osiągniete efekty uczenia się/kształcenia przedstawia poniższa tabela:

1. Kompetencje nabyte przez studentów:

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: dostrzegać wartość innych kultur

92.31%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: korzystać z internetu, mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą lub osobistych

61.54%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne)

53.85%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: planować i organizować zadania i czynności

69.23%

87.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: rozwinąć pomysł i wcielić go w życie

69.23%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: współpracować w grupie

61.54%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: wyrażać siebie w sposób kreatywny

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: zaplanować i przeprowadzić samodzielnie proces nauki

84.62%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium, dowiedziałem/am się lepiej, jak...: znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów)

69.23%

100%

 

% studentów, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

1.1. SMS - Mobilność studentów w celu studiowania (wyjazdy)

1.2. SMP - Mobliność studentów w celu odbycia praktyki (wyjazdy)

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Bardziej interesuję się sprawami Europy

69.23%

62.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Czuję się bardziej Europejczykiem/Europejką

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej ciekawy/a i otwarty/a na nowe wyzwania

92.31%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej pewny/a siebie i przekonany/a o swoich umiejętnościach

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej tolerancyjny/a w stosunku do innych osób i zachowań

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej zainteresowany/a codziennymi wydarzeniami na świecie

76.92%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Jestem bardziej świadomy/a takich koncepcji społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa człowieka

76.92%

62.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej podejmuję decyzje

69.23%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

76.92%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim środowisku

53.85%

75%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny

76.92%

87.5%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach

84.62%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur

84.62%

100%

Dzięki wyjazdowi na stypendium...: Udoskonaliłem/am umiejętności dotyczące mojego kierunku studiów

69.23%

62.5%

2. Kompetencje nabyte przez pracowników:

 

% pracowników, którzy zgłosili przyrost kompetencji

Kompetencje

2.1. STA - Mobilność pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (wyjazdy)

2.2. STT - Mobilność pracowników w celach szkoleniowych (wyjazdy)

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Mogłem/am poznać i rozwinąć nowe praktyczne metody nauczania

83.33%

42.86%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nabyłem/am właściwych dla sektora szkolnictwa wyższego lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego

66.67%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami na rynku pracy

50%

28.57%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Nawiązałem/am współpracę z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego

16.67%

28.57%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Podniosłem/am własne umiejętności językowe w zakresie języka obcego

83.33%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Poprawiłem/am moje umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (np. komputer, internet, wirtualne platformy współpracy, oprogramowanie, urządzenia ICT itp.)

50%

57.14%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Skorzystałem/am z dobrych praktyk poznanych za granicą

100%

100%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am lub poszerzyłem/am kontakty w ramach mojej sieci kontaktów zawodowych lub nawiązałem/am nowe kontakty

83.33%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzmocniłem/am współpracę z instytucją/organizacją partnerską

100%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Wzrosły moje społeczne, językowe i/lub kulturowe kompetencje

83.33%

85.71%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania

66.67%

71.43%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am moje szanse zatrudnienia i kariery zawodowej

66.67%

71.43%

Rozwój osobisty i zawodowy: dzięki udziałowi w mobilności: Zwiększyłem/am swoją satysfakcję z pracy

83.33%

71.43%

 

 

"CO MI DAŁ ERASMUS+?" - opinie uczestników

 

 

dr Magdalena Berlińska -Instytut Wzornictwa PK
Hochschule Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Niemcy

Serdecznie zachęcam do korzystania z programu ERASMUS+. To był wspaniały wyjazd! (17.10.2016 till 21.10.2016).
Fantastyczna atmosfera! Przyjaźnie nastawieni ludzie, wspaniali Studenci! Dzięki pomocy Dipl. Des. Heidi Godemann, oraz przychylności Niemieckiej Hochschule Wismar 
został zrealizowany autorski program warsztatów w dziedzinie sztuk projektowych. Poza pracą można było poznać niemiecką gościnność, oraz zwiedzić kilka
ciekawych miejsc w okolicy. Wszystkie zamierzone cele zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości już teraz procentują przy kolejnych zadaniach projektowych. 
Serdecznie polecam.